रविन्द्रनाथ टैगोर 

वर्ष - 1913 
क्षेत्र - साहित्य 

डॉ. चन्द्रशेखर वेंकटरमन 

वर्ष - 1930 
क्षेत्र - भौतिकी 

हरगोविन्द खुराना 

वर्ष - 1968
क्षेत्र - चिकित्सा 

मदर टेरेसा

वर्ष - 1979 
क्षेत्र - शांति 

सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 

वर्ष - 1983 
क्षेत्र - भौतिकी 

अमर्त्य सेन 

वर्ष - 1998
क्षेत्र - अर्थशास्त्र 

वेंकटरमन रामकृष्णन

वर्ष - 2009 
क्षेत्र - रसायन 

कैलाश सत्यार्थी 

वर्ष - 2014 
क्षेत्र - शांति 

अभिजीत बैनर्जी 

वर्ष - 2019 
क्षेत्र - अर्थशास्त्र 

Thank you for Watching

Please Visit Our Website

Click Here